جمو او کشمیر: په غیرقانونی سوداګرې کی ۱۰ ترهګر ښکیل و

په جمو اوکشمیر کی په غیرقانونی توګه د وسلو، مخدره توکو او جعلی کرنسۍ په لیږلو کی په پاکستان کی میشت ۱۰ترهګر ښکیل و او په اوسنیو تیرو ورځو کی د کنټروکرښی په اوږدو ځنډیدلی تجارتی لارو په غلطه کارولو. منابعو وویل چی تحقیقاتو دا خبره پرګوته کړیده چی دا انفرادی کسان اصلا جمو اوکشمیر څخه دي.هغوئی پاکستان ته اوښتی و او ترهګریز ډلو تپلو کی ورګډ شوی و. ترسره شوی تحقیقاتو او د سابقو په څیړلو دا خبره ثابته شویده چی دغو انفرادی کسانو په پاکستان کی تجارتی شرکتونه پرانستی دي او د کنټرول کرښی په اوږدو په تجارت کی فعال و. د هیواد ضد فعالیتونو لپاره د کنټروکرښی په اوږدو د تجارتی لاری په غلطه کارول مرکز مجبوره کړو چی دا لاره د روانی میاشتی له ۱۹می نیټی څخه و ځنډوی .