د سوریا په ایدلیب کی د یوی چاونی له کبله ۱۸کسان وژل شوي

پرون په سوریا کی د جهادیانو نیولی په جنوب لویدیځ ایدلیب سیمی کی د یوی قوی چاونی له کبله د ۱۲څخه زیات ملکی کسانو په ګډون ۱۸کسان وژلی شوي. د بشری حقوقو لپاره د سوریا څارونکی سازمان ترمخی یوه څلورپوړیزه ماڼۍ د ایدلیب د جیسر الشوغور په ښارئ کی چاودنی له کبله ونړیده دا هغه سیمه ده په کوم چی سوریا پخوانی القاعده ملګری ولکه لرله. په چاودنی کی ۱۵عمومی کسان وژلی شویدی کله چی سمدستی د چاودنی موخه نده واضحه شوې.