هندوستان په ټول هيواد کي د ۲۱ ورځو لاک ډاون يا بشپړ بنديز اعلان کړو