په هندوستان کې د افغانانو تاریخي اثار – سسارام وینا- پرکاش بونیری

SASA Ram