په هېواد کې ټولټال ۱۰ لکه او ۱۷ زره مثبتې پیښې شتون لري

په هند کي اوس ټولټال مثبتې پیښې ۱۹٫۵۲ سلنه ته را رسیدلي. دم ګړۍ، په هېواد کې ټولټال ۱۰ لکه او ۱۷ زره مثبتې پیښې شتون لري. په هند کې د مرګ و میر کچه ۱٫۶۲ سلنه ته راکښته شوې چې په نړۍ کې تر ټولو له ټيټو کچو څخه یوه ده