حکومت تر د یو کال مودی پوری هند او په ایران کی چا بهار بندر ترمینځه د ۴۰سلنۍ تخفیف امتیازی شرح غزولی ده 

حکومت تر د یو کال مودی پوری هند او په ایران کی چا بهار بندر ترمینځه د مالونو وړلو راوړلو باندی د ۴۰سلنۍ تخفیف امتیازی شرح غزولی ده . د بار چالانۍ وزارت وویل چی تخفیف به د مالونو په ساحل وړلو راوړلو او بیړیو سره مربوط په پیسو عملی وی د کومو سره چی د جواهرلال نهروبندر او په دین دیال بندرنه واخلۍ تر د شاهد بهشتی بندر او چا بهار بندر پوری چاری شړلی کیږی