مرکز په مرکزی حکومت په ادارو کی د معیوب کسانو لپاره پوسټونه اعلان کړیدی 

مرکز ۲۰۱۶میلادی کال د معیوب کسانو قانون په سمون د کسانو حقونو ترلاندی د معیوب کسانو معیار سره سم د کسانو لپاره په مناسبه د مرکزی حکومت په ادارو کی ۳ زره او ۵۶۶ وظیفی یا پوسټونه اعلانی کړیدی . پدغو پوسټونو یا وظیفو کی په اې ډلی کی یو زر او ۴۶ پوسټونه په بی ډلی کی ۵۱۵ پوسټونه ، په سی ډلی کی یو زرو او ۷۲۴ او په ډی ډلی کی ۲۸۱ پوسټونه شامل دی اعلان کړی شویدی