د چنار پاڼه – میر احمد خان

وړاندی کوونکې: ممتاز ولی