د چنار پاڼه – ګلنار بیګم

وړاندی کوونکې: هریندر کمار سواتۍ او مخلص بازون