د زړونو اواز

د زړونو اواز

وینا د هریندرکمار سواتی

د زړونو اواز-۱

وینا د هریندر سواتی

د زړونو اواز-۲

وینا د هریندر سواتی

د زړونو اواز

وړاندی کونکی  هریندر کمار سواتی