هندوستان او پاکستان به نن په اسلام آباد کې د اینډس دایمې کمیسون یوه غونډه جوړه کړی

هندوستان او پاکستان به نن په اسلام آباد کې د اینډس دایمې کمیسون یوه غونډه جوړه کړی. ۱۰ کسیزه هندی هیت پرون د پاکستان په لوری روان شو چې په دغه دوه ورځینۍ غونډه کې برخه واخلې. د هندی هیت مشری د هند د اینډس اوبو کمیشنر پی،کې سکسینا، د بهرنیو چارو وزارت چارواکو او تخنیکې ماهیرینو په غاړه ده. د پاکستان لوړ پوړی چارواکو او د هندی سفارت مامورینو په واګه سرحد دغه هیت ته هرکلۍ وویل. دا غونډه د هغې څخه شاوخوا ۶میاشتې وروسته ترسره کیږی کله چې هند په پاکستان کې اساس لرونکې ترهګر سازمانونو لخوا شوی د اوړی برید په نظر کې دا تړون پای ته د رسولو پریکړه کړی وه