متحده ناګا شورا لخوا د منې پور په دوه ملې سړکونو ایښودل شوی اقتصادی بندیز پای ته ورسید

متحده ناګا شورا لخوا د منې پور په دوه ملې سړکونو ایښودل شوی د پنځه میاشتو اوږد اقتصادی بندیز تیر ماښام پای ته ورسید. دا هغه وخت وشوه کله چې د مرکز د بې،جې،پی نوی ایالاتی حکومت او د یو،این،سی استازو ترمنځ پرون د ولسوالۍ سینا پتې هیډکوارټرانو کې دری اړخیزه غونډه په بریالې ډول تر سره شوه . اوس ایالاتې حکومت بی له ځینې شرط د یو،این،سی ټول زندانې شوی مشران خوشی کولو ته غاړه کیښوده او د محصلینو مشرانو په ګډون د ناګا مشرانو پر ضد د اقتصادی بندیزونو سره مربوط ټولی قضۍ هم وتړلې شوی. ټول دری واړه اړخونو یو میاشت دننه یوه بله دری اړخیزه غونډه د جوړولو هوکړه هم وکړه. د دغه بریا ستاینه په کولو والی نجمه حیبت الله وویل چې اقتصادی بندیز پای ته رسیدو سره به په دغه شمال ختیځ ایالت کې د سولې، ورورولی او د خوشحالۍ فضا واکمنه شی