ولسمشر پرناب مکرجې وویل چې نن د نړی هیڅ یوه برخه د تاوتریخوالی څخه پاکه نه ده

ولسمشر پرناب مکرجې وویل چې نن د نړی هیڅ یوه برخه د تشدد او د تاوتریخوالی څخه پاکه نه ده. د بیهار ایالت نالنده راجګیر کې په ۲۱مه پیړۍ کې د بودا مذهب یو نړیوال کانفرانس په پای کې خپل خطاب په وخت کې ولسمشر  مکرجې وویل چې دا بحران هر ځای شتون لری. نوموړی وویل چې نن په اصل کې دا ستونزه پورته کیږی چې د دغه تباهۍ مخه څنګه ونیولی شی او د سولې فضا واکمنه کړی شی. ولسمشر د بیلابیلو هیوادونو هیتونو او پوهانو ته صلاح ورکړه چې د صداقت او د مهاتما بودا لخوا ښودل شوی لاری ته وده د ورکولو هڅې دوه چنده کړی شی. کوم چې خای مونږ ښه انسانان جوړیدی شو او خپله خاوره د ژوند لپاره یوه نادره سیمه جوړولی شو