په نیپال کې شپږ غټ میدیسې ګوندونه یوځای شوی او یو نوی سیاسې ګوند یی جوړ کړۍ

په نیپال کې شپږ غټ میدیسې ګوندونه یوځای شوی او یو نوی سیاسې ګوند یی جوړ کړۍ چې زیات یوالۍ او طاقت ولری او خپل ګډ اهداف د ترلاسه کولو جوګه شی. ترټولو مخکې د ترایې میدیس لوک تانتریک ګوند، سدبهاونا ګوند،راشتریه میدیس سماج وادی ګوند،ترایې میدیس سدبهاونا ګوند او میدیسې جن ادیکار فورم ګن تانتریک د یو ځای کیدو اعلان وکړو او پرون یی په کټمنډو کې راشتریه جنتا ګوند جوړ کړو. وروسته د نیپال سدبهاونا ګوند هم په نوی ګوند کې لاس یو کړو. مشرانو د نوی ګوند لپاره بیرغ او د ټاکنو د نښې اعلان هم وکړو. په عین حال کې لومړی وزیر پوشپا کمل دهیل نن میدیسې مشرانو ته بلنه ورکړی چې د هغوی سره د خبرو اترو یو بل پړاو ترسره کړی. میدیسې ګوندونه په ګڼو ستونزو د آئینې ترمیمونو غوښتنه کړی