په ممبۍ کې د این آی ای خصوصې محکمې متنازه اسلامې مبلغ ذاکرنائیک پر ضد غیر ضمانتې وارنټ خپور کړۍ

په ممبۍ کې د این آی ای خصوصې محکمې متنازه اسلامې مبلغ ذاکرنائیک پرضد غیر ضمانتې وارنټ خپور کړۍ چا چې خپل ولسې خطابونو د لیارې بیلابیلو مذهبې ډلو ترمنځ دښمنې، کرکې او نفرت ته وده ورکړی وه. یو خصوصې قاضې وي وي پټیل هغه وخت یو وارنټ خپور کړو کله چې این آي ای عدالت ته معلومات برابر کړل چې نایک تر اوسه پورې عدالت وړاندی حاضر کیدو کې پاتې راغلۍ کله چې هغه ته دری ځله د حاضر کیدو امر ورکړی شو