د پاکستان لومړۍ وزیر نواز شریف په ستره عدلیه کې د نا احله ګرځیدو څخه بچ پاتې شو

د پاکستان لومړۍ وزیر نواز شریف هغه وخت د نا احله ګرځیدو څخه بچ پاتې شو کله چې په ستره عدلیه کې پځو کې درې قاضیانو د هغه په حق کې فیصله ورکړه او امر یی ورکړو چې د څیړنې یوه ګډه ډله یوې اونۍ دننه جوړه کړی شی چې د هغه کورنۍ پرضد د حوالې تهمتونه وڅیړلۍ شی. عدالت شریف او د هغه دوه ځامنو،حسن او حسین ته هم امر ورکړۍ چې د څیړنو ګډی ډلې وړاندې حاضر شی. ۱۹۹۰م په لسیزه کې شریف لخوا په مبینه توګه شوی د حوالې په ترڅ کې د نومبر میاشتې په دریمه نیټه یوه قضیه ثبته کړی شوی وه