د سریلانکا لومړۍ وزیر به د روانې میاشتې ۲۵مې نه تر۲۹مې نیټې پورې هند ته په سفر راشې

د سریلانکا لومړۍ وزیر ښاغلې رانیل ویکرم اسینګې به د روانې میاشتې ۲۵مې نه تر ۲۹مې نیټې پورې هند ته په سفر راشې. لومړۍ وزیر نریندر مودی به په ۲۶مه نیټه ښاغلې ویکرم اسینګې سره د غرمې ډوډۍ میلمستیا سره سره یوه غونډه جوړه کړی. د بهرنیو چارو وزیره، د کورنیو چارو وزیراو د حمل ونقل وزیربه په مسافرت راتلونکې مشر سره لیدنه کتنه وکړی