من کی بات

  نمسکار/ سلامونه  : الوهیوادو خوږو  زما زمونږ هیواد پدی ورځو کی له یوی خوا د بارانونو خوند اخلی ، او له بلی خوا د هندوستان په هره څنډه کی یو نه یو ډول جشن یا میلی وی چی تردیوالی پوری ټول همدا ر...