د هندوستان د آزادی د ۷۴ یمی کلیزی په پار ملت ته د هند د قدرمن ولسمشر ر...

زما ګرانو هیوادوالو نمشکار ۱. دا ماته ډیر خوند راکوي چې د هند د خپلواکۍ د ۷۴یمې کلیزې په مناسبت په هندوستان او په بهر کی میشتوټولو هیوادوالو ته خپل سلامونه وړاندی کړم. د اګست۱۵مه موږ په لیوالتیا او ش...