په افغانستان کی د طالبانو په بریدونو کی ۱۱ عسکر او ملی اردو وژلی شوی...

په افغانستان کی د طالبانو په ګرد هیواد کی د بریدونو په نوی څپه کی پرون د افغانستان ۱۱ عسکر او ملی اردو کسان وژلی شویدی کله چی دائې د ترهګرو لخوا د بریدونو په یوځانګړی وژونکی ونۍ کی اوسنۍ بریدونه دي. ...