عجوبه

وینا د هریندرکمار سواتې

انوشکا شرما

لیکنه د رجنې پرکاش وینا د هریندرکمار سواتې