د زړونو اواز

د زړونو اواز-۱ وینا د هریندر سواتی د زړونو اواز-۲ وینا د هریندر سواتی د زړونو اواز وړاندی کونکی  هریندر کمار سواتی  ...

پونګل

وینا د هریندرکمار سواتی