د زړونو اواز

د زړونو اواز وینا د هریندرکمار سواتی د زړونو اواز-۱ وینا د هریندر سواتی د زړونو اواز-۲ وینا د هریندر سواتی د زړونو اواز وړاندی کونکی  هریندر کمار سواتی  ...