بازیګر

وینا د هریندرکمار سواتی

شهنشاه

وینا د هریندر کمار سواتی

یه دلګی

وینا د هریندر کمار سواتی  

جدایی

وینا : د هریندر کمار سواتی