دوسیره

وینا د روشن لال ملهوترا

پونګل

وینا د هریندرکمار سواتی

اونم

وینا د ممتاز ولی