محرم

وینا : د ممتاز ولی

دوسیره

وینا د روشن لال ملهوترا