شتمنی

وینا دګل رحمن همدرد  

بازیګر

وینا د هریندرکمار سواتی