شهنشاه

وینا د هریندر کمار سواتی

جوجی

وینا د حکومت الله نوری

تاج محل

وینا د هریندر کمار سواتی