مکیش

وینا د ممتاز ولی

رنبیر سینګ

لیکنه د رجنی پرکاش او وینا د هریندر کمار سواتی

سشمیتا سین

وینا د هریند کمار سواتی  لیکنه د رجنی پرکاش