رنبیر سینګ

لیکنه د رجنی پرکاش او وینا د هریندر کمار سواتی

سشمیتا سین

وینا د هریند کمار سواتی  لیکنه د رجنی پرکاش

انوشکا شرما

لیکنه د رجنې پرکاش وینا د هریندرکمار سواتې