مکیش

وینا د ممتاز ولی

رنبیر سینګ

لیکنه د رجنی پرکاش او وینا د هریندر کمار سواتی