ارتش مصر حاکیست که نیروی هوایی اش 19 نفرزا افراطیون را در شبه جزیرۀ سینای ناآرام به قتل رسانده است.

In this Friday, March 24, 2017 file photo, residents carry the body of several people killed in airstrikes during fighting between Iraq security forces and Islamic State on the western side of Mosul, Iraq. The March 17 explosion that leveled the building in the district of New Mosul killed more than 100 people as Iraqi forces were battling Islamic State group militants in the area. The U.S.-led coalition acknowledged there was an airstrike against the building. But U.S. military officials have said the munitions used were not enough to bring down the structure and have suggested IS militants herded people inside, booby-trapped the building and then lured an airstrike. (AP Photo/Felipe Dana)

ارتش مصر حاکیست که نیروی هوایی اش 19 نفرزا افراطیون را در شبه جزیرۀ سینای ناآرام به قتل رسانده است. ارتش آنکشوردربیانیه ای اظهار داشته که حملاتی برسنگرهای محکم تروریستی گروه داعش محلی در قسمتهای شمالی و مرکزی سینا نیز 4 خودرو را خراب ساخته. این اعلامیه دوروز بعد از این بیانیه پلیس بعمل آمده که پلیس یکی از جنگجویان گیر درتهاجم بریک پاسگاه را به قتل رسانده که یک پرسنل پلیس را دراوایل این هفته نزدیک صومعه سنت کاترین واقع درقسمت جنوبی سینا به هلاکت رسانده بود.