آقای پوشپا کمل داهال نخست وزیرنپال امروز از رهبران مادِسی به دورۀ دیگر مذاکرات دعوت نموده؛ 6 حزب بزرگ مادسی تشکیل حزب راشریا جاناتا را اعلام کرده اند.

 

شش حزب بزرگ مادِسی متحد شده و یک حزب سیاسی جدید را بخاطراتحاد بزرگتر وقادرشدن به حصول اهداف مشترک شان تشکیل داده اند. ابتداً رهبران حزب لوک تانتریک مادِس، حزب سدباونای تارایی، حزب ملی سماجوای مادِس و فورم گانتانتریک جن ادیکارمادِسی، اتحاد و تشکیل حزب راشتریا جاناتا را دیروزاعلام نمودند. سپس حزب سدباونای نپال نیزبه این حزب جدید پیوست. رهبران نیزپرچم و سمبل حزب جدید را آشکار نمودند. این حزب راشتریا جاناتا به اصول رهبری دست جمعی کارخواهد کرد. در عین حال نپال پوشپاکمل داهال نخست وزیرنپال از رهبران مادِسی امروز برای بعمل آوردن دورۀ دیگر مذاکرات دعوت نموده است. احزاب مادِسی برای ترمیم قانون اساسی دررابطه با قضیه های مختلف بشمول نشانگذاری مجدد مرزهای ایالتی، نمایندگی بیشتری، تابعیت وزبان قبل از 14 ماه مه که روز برگزاری انتخابات محلی است، مطالبه می نمایند.