دادگاه ویژۀ آژانس بازرسی ملی حکم بازداشت غیرضمانتی را علیه ذاکرنائیک یک مبلغ اسلامی بحث انگیزبرای نقش اتهامی اش دریک قضه ترور صادر نموده است.

 

دادگاه ویژۀ آژانس بازرسی ملی حکم بازداشت غیرضمانتی را علیه ذاکرنائیک یک مبلغ اسلامی بحث انگیز برای ایجاد خصومت و تنفرازطریق سخنرانیهای عمومی اش میان گروهها صادر نموده. قاضی ویژه وی وی پاتیل آن حکم بازداشت نائیک را صادرنموده بعد از فراهمی این اطلاعی توسط آژانس بازرسی ملی که نائیک درحاضرشدن برای محاکمه حتی بعد از صدور سه دستوراحضاریه ناکام گردید.