دیوان عالی پاکستان به آقای نوازشریف نخست وزیرپاکستان و دوپسرش دستورداده است که دررابطه با قضیه پول شویی درمقابل تیم بازرسی مشترک حاضربشوند.

آقای نوازشریف نخست وزیرپاکستان ازناشایسته قرارگرفتن خود بعد از یک تصمیم تقسیم 3 دربرابر2 توسط گروه قاضیان دیوان عالی به دقت خود را سالم به دربرده که برای تشکیل یک تیم بازرسی مشترک درطول یک هفته بخاطربازرسی اتهامات پول شویی علیه خانواده اش دستورداده. دیوان عالی نیز به آقای شریف ودوپسرش، حسن وحسین حکم داده که برای بازرسی تیم بازرسی مشترک دستیاب شوند. این تیم مشتمل بر مقاماتی از آژانس بازرسی فدرالی، سازمان ملی جوابگویی، کمیسیون امنیت و سهام و سازمان کارآگاهی پاکستان خواهد بود. این تیم بازرسی مشترک گذارش خود را بعد از هردو هفته به دیوان عالی فراهم خواهد ساخت. قضیه ای دربارۀ پول شویی متهمه توسط آقای شریف بتاریخ سوم نوامبرسال 1990 آغازگردیده بود.