5 بازیکن بدمینتون هند در آخرین رتبه بندی های ورزشی فدراسیون جهانی بدمینتون که دیروز صادر شده، ترفیع داده شدند.

5 بازیکن بدمینتون هند در آخرین رتبه بندی های ورزشی فدراسیون جهانی بدمینتون که دیروز صادر شده، ترفیع داده شدند. پی وی سیندو برنده مدال نقرۀ المپیک ریو به جایگاه سوم رسید. سیندو دو نقطه را در آخرین رتبه بندی بر اساس مسابقات ربع نهایی سری عالی بازی سنگاپور که اخیراً بپایان رسیده، نصیب خود ساخت. سائینا نهوال برندۀ مدال برنزئی المپیک لندن نیز بیک مقام هشتم ترفیع داده شد.