هند برسرتغییرنام شش محل درایالت اروناچل پرادش توسط چین اعتراض نموده است.

هند برسرتغییرنام شش محل درایالت اروناچل پرادش توسط چین اعتراض نموده، اظهارداشته است که تغییراسامی ایالتهای یک کشورهمجوار اشغال غیر قانونی را قانونی نمی سازد. آقای گوپال باگلی سخنگوی وزارت امورخارجه هند گفت که اروناچل پرادش یک جزو لاینفک هند است و آن همیشه همین طور خواهد ماند. باید یادآوری شود که چین بروز چهارشنبه اعلام داشته بود که آنکشور به استانداردسازی اسامی رسمی برای شش محل درایالت شمال شرقی پرداخته است و این اقدام برانگیزنده را موسوم به اقدام قانونی نموده. این اقدام چین، روزها بعد ازنشان دادن اعتراض شدید توسط چین به هند برسر بازدید دالایی لاما ازآن ایالت سرحدی بعمل آمده. آقای باگلی درپاسخ به سوالی دربارۀ کلبوشن جادو گفت که هند منتظرپاسخ رسمی اسلام آباد دربارۀ این قضیه بعد ازفراخوانی روزچهارشنبه معاون کمیسیونرعالی پاکستان توسط دهلی نو میباشد. او گفت که همۀ اتهاماتی علیه کلبوشن غلط اند و پاکستان برای رساندن اطلاع نادرست به جامعه جهانی سعی می کند. آقای باگلی دربارۀ روادید اِچ1 – بی گفت که آن روادید قضیه مهاجرتی برای هند نمی باشد بلکه این یک قضیه تجارت و سرویس متقابل است. او افزود که فعلاً اندازه گیری برسر عواقب نوع روادید مذکورغیرضروری است و این محض یک دستوراجرایی است که توسط رئیس جمهوردونالد ترامپ به امضا رسانده شده.