آقای رانیل ویکرما سینگه نخست وزیرسریلانکا به مسافرت رسمی از بیست و پنجم الی بیست و نهم ماه جاری وارد هند خواهد بود.

آقای رانیل ویکرما سینگه نخست وزیرسریلانکا به مسافرت رسمی از بیست و پنجم الی بیست و نهم ماه جاری وارد هند خواهد بود. آقای نارندرا مودی نخست وزیرهند جلسه ضیافت نهاری را باآقای ویکرما سینگه بتاریخ  بسیت و ششم این ماه تشکیل خواهد داد. وزیرامورخارجه، وزیرکشور و وزیرترابری خیابانی وشاهراها و کشتیرانی نیزبا آقای ویکرما سنیگه تشکیل جلسه خواهند داد.