درایالت تامیل نادو قسمت بزرگ حزب اِ آی اِ دی اِم کِ برهبریه سروزیر اِداپادی کِ پالانی سوامی برای انجام مذاکرات با گروه رقیب برهبری او پاننیر سِلوام برای یک ادغام یک هیئت را تشکیل داده است.

درایالت تامیل نادو قسمت بزرگ حزب اِ آی اِ دی اِم کِ برهبری سروزیر اِداپادی کِ پالانی سوامی برای انجام مذاکرات با گروه رقیب برهبری او پاننیر سِلوام برای یک ادغام یک هیئت را تشکیل داده است. طی یک جلسه مطبوعاتی دیروز درچنای وزیردادگستری سی وی شانموگم و عضو مجلس سنا ویتی لینگم متعلق به گروه حاکمه گفت که آنها برای انجام مذاکرات غیر مشروطه با گروه پاننیر سِلوام آماده اند. آنها اظهار اطمینان نمودند که سمبل منجمد شده دوبرگی حزب اصلی اِ آی اِ دی اِم کِ احیا خواهد شد و استواری دولت با ادغام تامین گردیده.