آقای نارندرامودی نخست وزیرهند درتاریخ سی ام ماه جاری با شنوندگان آل اندیا رادیو درقسط دیگربرنامۀ من کی بات یعنی سخن دل گفتگو خواهد نمود.

آقای نارندرامودی نخست وزیرهند درتاریخ سی ام ماه جاری با شنوندگان آل اندیا رادیو درقسط دیگربرنامۀ من کی بات یعنی سخن دل گفتگو خواهد نمود. این برنامه بروی همه شبکه های آل اندیا رادیو ودوردرشن، شبکه تلویزیونی رسمی این کشور پخش خواهد شد. باید یادآوری شود که این سی و یکمین قسط برنامۀ ماهانه رادیو خواهد بود.