دایوان عالی پاکستان دستور بازجویی قضیه پاناما داده است

نویسنده: دکتر اسمیتا

مترجم: دکتر شمیم الحق صدیقی

آقای نوازشریف نخست وزیرپاکستان درقضیۀ کاغذات پاناما دقیقاً ازبودن بی شایسته ای نجات یافته است. طبق قضاوت دستۀ پنج قاضی دیوان عالی پاکستان مرکب از قاضی آصف سعید خوسا، قاضی گلزاراحمد، قاضی اعجاز افضل خان، قاضی عظمت سعید و قاضی ایجاذالاحسن غیرشایسته ای نخواهد گردید و یک دستۀ تحقیقات مشترکی باید بخاطربازجویی پول گیری خانوادۀ شریف تشکیل بشود. دادگاه گفت برای برکنارسازی نوازشریف بحیث نخست وزیرشهادت کافی رشوستانی وجود ندارد. دیوانعالی دستورداد که شریف و دوپسرش، حسن و حسین باید پیش دستۀ تحقیقات مشترکی حاضر بشوند که مرکب خواهد بود ازماموران آژانس تحقیقات فدرالی، هیئت حسابدهی ملی، کمیسیون امنیت و مبادلۀ ارزپاکستان وکارآگاهی نظامی دستۀ تحقیقات مشترکی گزارش خود را بعد از دوهفته پیش دستۀ قاضیان خواهد گذاشت.

قضیۀ مذکوردرسوم نوامبرپارسال راه انداخته شده بود ودیوان عالی قبل از اتمام جریانات 35 شنوایی رامنعقد کرد. قضیۀ مذکورمربوط به مشروع سازی پول بدست شریف طی دهۀ دهم می باشد که نامبرده سمت نخست وزیررا بعهده داشت. آن همچنین مربوط به خریداری دارایی درلندن بود. این دارایی پارسال رونما شد چون شرکت قانونی پاناما موساک فونسیکا، کاغذهایی موسوم به کاغذهای پاناما ازسوی رسانه های جهانی افشا گردانید که دارایی ها ازطریق شرکتهای دورازساحلی به مالکیت کودکان شریف، ابتیاع شدند. اما شریف، خانواده اش اتهامات مذکور را رد نموده وازهرکدام کاربدی سرپیچیدند. قضیۀ یاد شده، مبتنی برچند درخواستها همانندی بود که رئیس تحریک انصاف پاکستان، عمران خان و دیگران در باب دارایی غیر مشروع اتهامی خانواده شریف درلندن، داخل نمود. دیوان عالی نیزدستورداد که مهم است بازجویی بکنند که پول، چطوربه قطرمنتقل شد. دستۀ پنج قاضی همچنین رئیس هیئت جوابدهی ملی را بباد انتقاد گرفت که نتوانست وظیفه اش را انجام بدهد. پیشاپیش قضاوت پایتخت کشوراسلام آباد به هشدار سرخ گذارده شد. تقریباً 1500 نفرافراد امنیتی گرداگرد ناحیه سرخ مستقرشدند. نیروهای امنیتی درنقطه های ورود وخروج ناحیه خیلی بیدارماندند. کاغذات پاناما جرئیات فعالیت های مالی دوراز ساحلی اتهامی رهبران سیاسی و بازرگانی و ثروتمندان دوردنیا را داده بودند. قضیۀ آقای نوازشریف نخست وزیرپاکستان درمیان پیشگویی هایی مشخص گردید که آن می تواند آتیه اش را تعیین بکند.در عین حال حزب تحریک پاکستان که رهنمون اتهامات رشوه ستانی گشته امیدوار خواهد بود که پیشاپیش انتخابات موعود سال آینده قضیه را مشخص نگهدارد. قضیه یاد شده. تهدید کرده بود که پیشاپیش انتخابات عمومی پاکستان را به جاروجنجال خواهد انداخت. ارزشگران سیاسی اظهار می دارند که نوازشریف نخست وزیرپاکستان نباید برسرِقضاوت خود را زیاد پیروزمند بیندارد، چون تحقیقات آینده می تواند ازلحاظ سیاسی بهش خسارت برساند.

قضیه و کاغذهای پاناما مبارزۀ ماقبل انتخابات درپاکستان را آغاز نموده.

پاکستان که هم اکنون زیرفعالیتهای مربوط به ترورقرارداد و اسلام آباد هم بنا به پشتیبانی اش ازگروههای تروری ازسوی جامعه جهانی دچارسرزنش است، تحقیقات کاغذهای پاناما شریف را گرفتار خواهد داشت. ارتش پاکستان هم دقیقاً منتظر تحولات است. رئیس سابق ستاد ارتش پاکستان ژنرال راحیل شریف ژنرال بسیارمقبول می باشد و حسی وجود دراد که نامبرده می تواند وارد صحنۀ سیاسی بگردد. احزاب مخالف منتظر هستند که مزیت سیاسی هرچه بیشتری را از قضیه یاد شده ببرند. سرنوشت اتخاباتی تحریک انصاف پاکستان به اندازۀ زیادی بسته به قضاوت نهایی آتیه قضیه می باشد. بنظرمی رسد که انتخابات 2018 برای نوازشریف نخست وزیرپاکستان آسان نخواهد بود.