تری محفل مین قسمت

فیلم: مغل اعظم

خوانندگان: لتا مانگیشکا و شمشاد بیگم

شاعر: شکیل بدایونی