نگاهین ملانه کو جی چاهتا

فیلم: دل هی تو هه

خوانندگان: آشا بسله وهمراهان

شاعر: ساحرلدیانوی