یه مانا میری جان

فیلم: هنسته زخم

خوانندگان: محمد رفیع ، بلبیروهمراهان

شاعر: کیفی اعظمی