اخبار منطقه

پلیس حیدرآباد هند سه نفررا بدنبال پخش مصاحبه های شان از طریق یک شبکه تلوزیونی که ارتباط مداوم شان با سازمان داعش ترورسیتی را نشان می داد برای بازپرسی احضارنمود.

پلیس حیدرآباد هند سه نفررا بدنبال پخش مصاحبه های شان از طریق یک شبکه تلوزیونی که ارتباط مداوم شان با سازمان داعش ترورسیتی را نشان می داد برای بازپرسی احضارنمود. آویناش موهنتی معاون کمیسیار پلیس گفت که پلس بعد ازپخش مصاحبه تلویزیونی آنها را احضارکرده بود. 3 نفرمذکور شامل سلمان محی الدین یک هواخواه داعش ومهندس برگشته ازایالات متحده و عبدالله باست می باشند.