اخبار بین المللی

دربانگلادش23نفرشامل یک رهبرحزب مخالف ناسیونالیست بانگلادش دیروز بخاطرکشتن4 نفرفعال حزب حاکمه عوامی لیگ وجناح دانشجویی در سال 2002 محکوم به مرگ شده اند.

دربانگلادش23نفرشامل یک رهبرحزب مخالف ناسیونالیست بانگلادش دیروز بخاطرکشتن4 نفرفعال حزب حاکمه عوامی لیگ وجناح دانشجویی درسال 2002 محکوم به مرگ شده اند. قمر النهار قاضی بخش دادگاه نارایان گنج این حکم را صادرکرده است. روزنامه دیلی استار گذارش نمود که ازجمله 23 نفر متهم، 4 تن فراری می باشند و 19 تن دیگر در دادگاه حضور داشتند.