دیوان بین المللی دادگستری به پاکستان هدایت داده است که اعدام تبعه هندی کلبوشان جادو را تا قضاوت نهایی اش توقف نماید.

دیوان بین المللی دادگستری به پاکستان هدایت داده است که اعدام تبعه هندی کلبوشان جادو را تا قضاوت نهایی اش توقف نماید. باید یادآوری شود که یک دادگاه نظامی پاکستان آقای جادو را با اتهامات جاسوسی مورد مجازات مرگ قرارداده بود. این دستوردیوان بین المللی دادگستری بحق هند است که برعلیه مجازات مرگ کلبوشان جادوازین عالیترین هیئت قضای سازمان ملل داد خواست نموده. رئیس دیوان بین المللی دادگستری رونی ابراهم به پاکستان هدایت داده که هرچه اقدامات ضروری را که دراختیارش باشد بعمل بیاورد. برای تضمین اینکه جادوتا صدورقضاوت نهای اش توسط دیوان بین المللی دادگستری اعدام شد. رئیس نامبرده دیوان بین المللی دادگستری گفت که این تصمیم اتفاق آرای گروه 11عضوی قاضیان می باشد. او ابراز نمود که لزومی دادر برحسب کنوانسیون وین دسترسی کنسولی به تبعه هندی فراهم نموده شود زیرا که هر دوهند و پاکستان امضا کنندگان  کنوانسیون وین می باشند. او نیز براختیاردیوان بین المللی دادگستری برسرقضیه این مامور اسبق نیروی دریایی هند تاکید وارد آورده درحالیکه نشان داده که اوضاع دستگیری جادو متنازع می ماند. این دستوردیوان بین المللی دادگستری سه روزبعد ازارایه نمودن موقعیت ها توسط هند و پاکستان در رابطه با قضیه جادو صادر گردیده است.