آقای نارندرامودی نخست وزیرهند با خانم سوشما سواراج وزیرامورخارجه این کشورگفتگونموده وبرسردستور دیوان بین المللی دادگستری اظهار رضایت کرده است.

آقای نارندرامودی نخست وزیرهند با خانم سوشما سواراج وزیرامورخارجه این کشورگفتگونموده وبرسردستور دیوان بین المللی دادگستری اظهار رضایت کرده است.منابع دفترنخست وزیرحاکیست آقای مودی تلاش های هاریش سالوه وکیل دادگستری هند وتیم اش را برای به نحوه احسن بمیان گذاشتن موقعیت هند دردیوان عالی بین المللی مورد تحسین وستایش قرارداد. خانم سواراج گفت که دستوردیوان بین المللی دادگستری موجب راحت بزرگی به خانواده کلبوشان جادو وهند شده است. خانم سواراج اطمینان داد که دولت هند هرچه اقدامات ممکنه را برای حفظ زندگانی جادوبعمل خواهد آورد.آقای گوپال باگلی سخنگوی وزارت امورخارجه هند درگفتگو باخبرنگاران دردهلی نوگفت که دیوان بین المللی دادگستری برسردرخواست هند بخاطراقدامات موقتی نسبت به جادو یک دستوراتفاق آرا سازگار وغیرمبهم را صادرنموده است.