نرخ های مالیات برکالاها و خدمات بر1205 قلم تعیین شده است.قراراست قیمت مواد غذایی تحت مالیات برکالاها وخدمات ارزانتربشوند. درجلسه امروز راجع به نرخ مالیات برای خدمات تصمیم گرفته خواهد شد.

قیمت مواد غذایی ازتاریخ یکم ماه ژوئیه پس ازاجرای مالیات برکالاها و خدمات درسراسرکشورکمترخواهد شد چون شورای مالیات برکالاها و خدمات دیروزتصمیم گرفت که اجناس مورد استفاده روزانه را ازعوارض مثتثنی بسازد. نرخ های مالیات برکالاها وخدمات برای 1211 قلم بجزشش اقلام در اولین روز اجلاس دو روزه شورای مالیات برکالاها وخدمات درسری نگر برهبری آقای ارون جیتلی وزیردارایی مرکزی دولت هند ومشتمل برنمایندگی ایالتی به مرحله نهایی رسید. قیمت های مواد غذایی بخصوص گندم و برنج ارزانتر خواهد شد چون آنها ازمالیات برکالاها وخدمات مثتثنی خواهند بود. آقای جیتلی گفت که نرخ مالیات برای اقلام که امروزتعیین خواهد شد عبارت اند ازطلا، کفش، اقلام مارکدار وبیری. اوگفت که دراجلاس امروزنرخ مالیات برای خدمات نیز تعیین خواهد شد.