مذاکرات راجع به قرارداد پیشنهادی کمک قانونی متقابل درموارد جنایی مابین هند و بلژیک دیروز در دهلی نو صورت گرفت.

مذاکرات راجع به قرارداد پیشنهادی کمک قانونی متقابل درموارد جنایی مابین هند وبلژیک دیروز دردهلی نوصورت گرفت. یک نشریه رسمی حاکیست که این جلسه دریک محیط دوستانه وصمیمانه صورت گرفت. هیئت نمایندگی بلژیک برهبری استیون لیمبورگ مشاورملی ورئیس دبیرخانه سوم قانون جنایی مدیرکل قانونگذاری، حقوق بنیادی وآزادی ها بوده، درحالیکه آقای بپن ملک معاون اضافی در وزارت کشور رهبری هیئت نمایندگی هند را بعهده می داشت.