ان لینده وزیرسوئد برای اموراتحادیه اروپایی وتجارت دیروز با آقای کیرن رجیجومشاور وزیر کشورهند مذاکرات بسطح هیئات نمایندگی را دردهلی نو انجام داد.

ان لینده وزیر سوئد برای اموراتحادیه اروپایی و تجارت دیروزبا آقای کیرن رجیجو مشاور وزیرکشورهند مذاکرات بسطح هیئات نمایندگی را در دهلی نو انجام داد. یک نشریه رسمی حاکیست که در دوران این جلسه هردو وزیر موضوعات کلیدی متعدد ازجمله خطرداعش و رادیکال سازی واقداماتی که برای مقابله با تروریسم بعمل می آید بحث وبررسی نمودند. هردو رهبراز همکاری جاری درضد تروریسم، امنیت سائبر و ضدرادیکالیسم قدردانی نمودند. طرفین به لزوم همکاری صمیمانه بسطوح دوجانبه ای و چند جانبه ای برای مقابله با این خطربسیارجدی تاکید نمودند.