پلیس حیدرآباد یک قضیه خیانت وفتنه جوی را علیه همدرد گروه داعش به ثبت رسانده است.

پلیس حیدرآباد یک قضیه خیانت وفتنه جوی را علیه همدرد گروه داعش به ثبت رسانده است. پلیس بروز چهارشنبه سلمان محی الدین عبدالباسط و قریشی را که باتهام کوشش وپیوستگی به داعش دستگیر گردیده و بعداً به ضمانت رها ساخته شده فراخواند. آنها زیرسوال قرارگرفتندهنگامیکه یک شبکه خبرگزاری  مصاحبه شان را پخش نموده با نشان دادن این که آنها بطوراتهامی مرتبط به سازمان تروریستی مذکورخاورمیانه بودند. یک فضیه را دیروزعلیه سه تن مذکور باتهامات کوشش جنگ علیه دولت هند خیانت وفتنه جوی وتحت قانون جلوگیری فعالیت های غیرقانونی به ثتب رسانده. پلیس نیزازآن شبکه تلویزیون خواسته است که نوار اصلی آن مصاحبه را به پلیس فراهم نماید.