ماریا شاراپوف برای مسابقه دبلو تی اِ ماه آینده در برمنگام که یک مسابقه تیم پرحرارتی است کارت ماجرا جویانه داده شده است.

ماریا شاراپوف برای مسابقه دبلو تی اِ ماه آینده در برمنگام که یک مسابقه تیم پرحرارتی است کارت ماجرا جویانه داده شده است. این دو روزبعد ازینکه بازیکن اسبق زمره اول روسیه ازکارت ماجرا جویانه برای مسابقه باز فرانسه بدنبال منع 15 ماه طولانی برای دوپنگ انکارشده بعمل می آید. ماه آینده شاراپوف قهرمان ویمبلتون سال 2004 را تماشا خواهد کرد که اولین بار در7 سال مسابقه  برمنگام بازی خواهد کرد.